Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

14 tháng 4 2020 09:57

câu hỏi

cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B,điểm M nằm giữa hai điểm A và C ,điểm N nằm giữa hai điểm C và B. a)tìm các tia trùng nhau có gốc C. b)tìm tia đối của các tia MC ,tia NB ,tia CM c)giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N


1

3


Taquangtruong T

17 tháng 4 2020 05:54

????

Băng B

17 tháng 4 2020 23:56

hưm

Minh C

18 tháng 4 2020 06:54

không có tia trong đây bạn ơi c) bởi vì khoảng cách giữa C và M , N bằng nhau ,và vì M nằm giữa AC và N nằm giữa CB. Nên C nằm giữa M,N. Mong câu trả lời của mình có thể giúp bạn🖤

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)