Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

26 tháng 2 2023 09:42

câu hỏi

Cho hai số thực khác nhau a,b thỏa mãn 1/a^2+1 + 1/b^2+1 = 2/1+ab Tính giá trị của biểu thức M=1/a^2021+1 + 1/b^2021+1


7

1


Trương T

26 tháng 2 2023 10:17

Giúp mình giải bài này vớiii😭

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận