Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi A

07 tháng 11 2019 13:19

câu hỏi

cho hai điện tích điểm giống nhau đặt cách nhau khoảng 2cm trong chân không tuong tác nhau một lực 1,8.10^-4N.tìm độ lớn mỗi điện tích


1

1


PT X

10 tháng 11 2019 14:40

8×10^-18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật dđđh theo dọc trục Ox với phương trình x= 8cos(πt - π/3) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm có li độ x = -4√3 cm theo chiều dương đến điểm có li độ x= 4 cm theo chiều âm là?

3

Được xác nhận

Câu 1 : A.Có 2 vật kích thước nhỏ , nhiễm điện đẩy nhau . Các điện tích trên mỗi vật có dấu như thế nào ? B.Có 4 vật A,B,C,D kích thước nhỏ , nhiễm điện .Biết rằng vật A hút vật B nhưng đẩy vật C .Vật C hít vật D . Hỏi vật D hút hay đẩy vật B ?

7

Lihat jawaban (2)