Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:04

câu hỏi

Cho hai đa thức: P(x)=x^(4)−4x^(3)+x^(2)+3x−1;Q(x)=3x^(4)+4x^(3)−x−4x^(4)+6. b) P(x)−Q(x).


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 01:29

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Hải Y</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 7, Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số, &nbsp;Bài 3: Đa thức&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết.</p><h1>P(x)−Q(x)</h1><h1>= x<sup>4</sup>−4x<sup>3</sup>+x<sup>2</sup>+3x−1-(3x<sup>4</sup>+4x<sup>3</sup>−x−4x<sup>4</sup>+6)</h1><p><strong>=2x<sup>4</sup>−8x<sup>3</sup>+x<sup>2</sup>+4x−7</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Hải Y

Đây là một bài tập thuộc môn toán 7, Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số,  Bài 3: Đa thức 

Lời giải chi tiết.

P(x)−Q(x)

= x4−4x3+x2+3x−1-(3x4+4x3−x−4x4+6)

=2x4−8x3+x2+4x−7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận