Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễ...h

23 tháng 1 2021 14:38

câu hỏi

cho hai đa thức p(x)=2,2007x^4-2,008x^3-25,11x^2-3,2008x+24,1079 và Q(x)=8,1945x^4-5,1954x^3+4,1975x^2+12,1986x-11,2007. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển P(x).Q(x) sau khi đã rút gọn dưới dạng đa thức


6

1


G. EL

23 tháng 1 2021 17:10

x^3=x^2.x=x^3.x^0. Vậy thì có thể ghép tích của các hạng tử có chứa x^2 và x, rồi x^3 và hạng tử tự do. sẽ có 4 cặp (không cần nhân vào hết đâu em nhé). nhớ chú ý khi lấy dấu các hệ số. ví dụ 1 cặp: (-2,008x^3).(-11,2007)

Nguyễ...h

24 tháng 1 2021 02:38

dạ em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cm hình

4

Lihat jawaban (1)