Square root
VBT
Calculator
magnet

My N

22 tháng 12 2019 15:22

câu hỏi

cho hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x=3 thì y=-6 a) tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x b) biểu diễn y theo x c) tính giá trị của y khi x=1 ; x=2


0

1


Nguyễn M

22 tháng 12 2019 22:27

a)Vì x và y tỉ lệ thuận với nhau nên: y=kx <=> -6=k3 => k=-6/3=-2 Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là: -2 b)Ta có: y=-2x c)Với x=1=> y=-2.1=-2 Với x=2=> y=-2.2=-4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận