Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng T

29 tháng 12 2022 13:22

câu hỏi

Cho hình vẽ dưới đây, biết a//b. Tính số đó C^1 M^1 ?

Cho hình vẽ dưới đây, biết a//b. Tính số đó C^1 M^1 ?

alt

7

2

Được xác nhận

Nguyễn T

29 tháng 12 2022 13:45

Được xác nhận

<p>Ta có a//b</p><p>Vì M<sub>1</sub> và A<sub>1</sub> là hai góc đồng vị nên</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; M<sub>1</sub> =A<sub>1</sub>=60<sup>o</sup></p><p>Vì B<sub>1</sub> và B<sub>3</sub> là hai góc đối đỉnh nên</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B<sub>1</sub>=B<sub>3</sub>=100<sup>o</sup></p><p>Vì B<sub>3</sub> và C<sub>1</sub> là hai góc đồng vị nên</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B<sub>3</sub>=C<sub>1</sub>=100<sup>o</sup> &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

Ta có a//b

Vì M1 và A1 là hai góc đồng vị nên

            M1 =A1=60o

Vì B1 và B3 là hai góc đối đỉnh nên

            B1=B3=100o

Vì B3 và C1 là hai góc đồng vị nên

            B3=C1=100o     

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 14:43

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần hai đường thẳng song song Bài giải chi tiết: A1 và M1 đồng vị => A1 = M1 = 60 C1 và B3 so le trong => C1 = B3 = 100 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6