Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

14 tháng 10 2022 04:13

câu hỏi

cho hình thang ABCD như hình vẽ: a)Tính CD b) Gọi H là giao điểm MN và BD.Tính MH? Gọi I là giao điểm của AC và MN.Tính IN?MI?

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 05:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm Q</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tứ giác, Bài Tứ giác</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>a) Xét tứ giác ABCD có:</p><p>AM=MD (gt)</p><p>BN=NC (gt)</p><p>=&gt; MN là đường trung bình của hình thang ABCD</p><p>=&gt; MN// AB//CD và MN=(AB+CD)/2 (Tính chất đường trung bình)</p><p>Mà MN=15 cm; AB=10 cm</p><p>=&gt; 15=(10+CD)/2</p><p>=&gt;<strong> CD=15.2-10=20 cm</strong></p><p>b) Xét tam giác DAB có:</p><p>AM=MD(gt)</p><p>MH//AB (Do MN//AB (cm trên))</p><p>=&gt; MH là đường trung bình của tam giác DAB</p><p>=&gt; <strong>MH=1/2.AB=1/2.10=5 cm </strong>(Tính chất đường trung bình)</p><p>Xét tam giác CAB có:</p><p>BN=NC (gt)</p><p>NI//AB (Do MN//AB(cm trên))</p><p>=&gt; NI là đường trung bình của tam giác CAB</p><p>=&gt; <strong>NI=1/2.AB=1/2.10=5 cm</strong> (Tính chất đường trung bình)</p><p>Ta có: MN=MI+IN</p><p>=&gt; <strong>MI=MN-IN=15-5=10 cm</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phạm Q

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Tứ giác, Bài Tứ giác

Bài giải chi tiết : 

a) Xét tứ giác ABCD có:

AM=MD (gt)

BN=NC (gt)

=> MN là đường trung bình của hình thang ABCD

=> MN// AB//CD và MN=(AB+CD)/2 (Tính chất đường trung bình)

Mà MN=15 cm; AB=10 cm

=> 15=(10+CD)/2

=> CD=15.2-10=20 cm

b) Xét tam giác DAB có:

AM=MD(gt)

MH//AB (Do MN//AB (cm trên))

=> MH là đường trung bình của tam giác DAB

=> MH=1/2.AB=1/2.10=5 cm (Tính chất đường trung bình)

Xét tam giác CAB có:

BN=NC (gt)

NI//AB (Do MN//AB(cm trên))

=> NI là đường trung bình của tam giác CAB

=> NI=1/2.AB=1/2.10=5 cm (Tính chất đường trung bình)

Ta có: MN=MI+IN

=> MI=MN-IN=15-5=10 cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Phạm Q

14 tháng 10 2022 07:51

em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận