Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyệt T

01 tháng 5 2020 03:57

câu hỏi

cho hình chóp SABCD có day ABCD là hình chữ nhật với AB=a AD=2a SA vuông góc với đáy ABCD và SA =3a a) Cm CD vuông góc SAD b) XĐ và tính góc giữa SC và mp ABCD c) Tính sin của góc giữa SC và SAD


3

1


Bùi C

10 tháng 6 2020 10:18

a) CD vuông AD (ABCD là hcn) CD vuông SA (SA vuông với mp(ABCD)) AD giao SA=A AD, SA cùng thuộc mp(SAD) =>CD vuông với mp(SAD) b) Ta có AC là hình chiếu của SC lên mp(ABCD)=> (SC,(ABCD))=(SC,AC)= SCA AC= √(AD^2+CD^2)=a√5 tanSCA=SA/AC=3/√5=> SCA=~53.3° c) Ta có SD là hình chiếu của SC lên mp(SAD)=>(SC,(SAD))=(SD,SC) =CSD Ta có CD vuông (SAD) (câu a) => CD vuông với SD=> ∆SDC vuông tại D SD=√(AS^2+AD^2)=a√13 SC=√(SD^2+CD^2)=a√14 sinCSD=CD/SC=1/√14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)