Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

27 tháng 11 2022 06:26

câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD là hình bình hành. Gọi K trọng tâm tam giác SAC và I, J là trung điểm CD và SD. a/ Tìm giao điểm H của IK và (SAB) b/ Xác định thiết diện tạo bởi (IJK) với hình chóp

Cho hình chóp S.ABCD là hình bình hành. Gọi K trọng tâm tam giác SAC và I, J là trung điểm CD và SD. 

a/ Tìm giao điểm H của IK và (SAB)

b/ Xác định thiết diện tạo bởi (IJK) với hình chóp


39

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 11 2022 12:17

Được xác nhận

Xin chào em Đỗ Q, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt

Lethikimngoc L

27 tháng 11 2022 13:32

<p>Gọi O là giao điểm AC và BD&nbsp;⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC</p><p>&nbsp;</p><p>⇒K∈SO sao cho SKSO=23</p><p>Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE</p><p>⇒K∈(SIE)</p><p>Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H</p><p>⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)</p><p>b/</p><p>Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD</p><p>Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K</p><p>Hay B∈(IJK)</p><p>Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F</p><p>Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P</p><p>Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q</p><p>⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chóp<br>câu trả lời đấy nhe:&gt;</p>

Gọi O là giao điểm AC và BD ⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC

 

⇒K∈SO sao cho SKSO=23

Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE

⇒K∈(SIE)

Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H

⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)

b/

Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD

Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K

Hay B∈(IJK)

Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F

Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P

Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q

⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chóp
câu trả lời đấy nhe:>

Nguyen K

27 tháng 11 2022 14:19

<p>Gọi O là giao điểm AC và BD&nbsp;⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC</p><p>&nbsp;</p><p>⇒K∈SO sao cho SKSO=23</p><p>Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE</p><p>⇒K∈(SIE)</p><p>Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H</p><p>⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)</p><p>b/</p><p>Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD</p><p>Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K</p><p>Hay B∈(IJK)</p><p>Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F</p><p>Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P</p><p>Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q</p><p>⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chópGọi O là giao điểm AC và BD&nbsp;⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC</p><p>&nbsp;</p><p>⇒K∈SO sao cho SKSO=23</p><p>Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE</p><p>⇒K∈(SIE)</p><p>Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H</p><p>⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)</p><p>b/</p><p>Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD</p><p>Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K</p><p>Hay B∈(IJK)</p><p>Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F</p><p>Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P</p><p>Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q</p><p>⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chóp</p>

Gọi O là giao điểm AC và BD ⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC

 

⇒K∈SO sao cho SKSO=23

Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE

⇒K∈(SIE)

Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H

⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)

b/

Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD

Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K

Hay B∈(IJK)

Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F

Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P

Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q

⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chópGọi O là giao điểm AC và BD ⇒SO là trung tuyến trong tam giác SAC

 

⇒K∈SO sao cho SKSO=23

Gọi E là trung điểm AB ⇒I;O;E thẳng hàng đồng thời O là trung điểm IE

⇒K∈(SIE)

Trong tam giác SIE, nối IK kéo dài cắt SE tại H

⇒H=IK∩(SAB) (đồng thời vị trí chính xác của H là trung điểm SE do K là trọng tâm tam giác SIE)

b/

Dễ dàng nhận thấy K cũng là trọng tâm tam giác SBD

Mà J là trung điểm SD ⇒JB đi qua K

Hay B∈(IJK)

Trong mặt phẳng (SAB), nối BH kéo dài cắt SA tại F

Trong mặt phẳng (SAD), nối FJ kéo dài cắt AD kéo dài tại P

Trong mặt phẳng (ABCD), nối BP cắt CD tại Q

⇒BFJQ là thiết diện của (IJK) và chóp

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận