Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

17 tháng 10 2022 05:26

câu hỏi

Cho hình bình hành MNPQ với các cạnh MN, NP,QP,MQ có trung điểm lần lượt là I,F, H,E. chứng minh rằng: a) IFHE là hình bình hành. b) ON, M, IH, EF đồng quy.

Cho hình bình hành MNPQ với các cạnh MN, NP,QP,MQ có trung điểm lần lượt là I,F, H,E. chứng minh rằng: a) IFHE là hình bình hành. b) ON, M, IH, EF đồng quy.


6

1


Nguyen T

17 tháng 10 2022 14:13

<p>a)<br>tam giác MNP có<br>I là trung điểm MN; F là trung điểm NP<br>=&gt; IF là đường trung bình tam giác MNP<br>=&gt; IF // MP (1)<br>tam giác MPQ có<br>E là trung điểm MQ; H là trung điểm PQ<br>=&gt; HE là đường trung bình tam giác MPQ<br>=&gt; HE // MP (2)<br>Từ (1) và (2) =&gt; IF // HE<br>Chứng minh tương tự ta được EI // HF<br>Suy ra tứ giác IFHE là hình bình hành</p>

a)
tam giác MNP có
I là trung điểm MN; F là trung điểm NP
=> IF là đường trung bình tam giác MNP
=> IF // MP (1)
tam giác MPQ có
E là trung điểm MQ; H là trung điểm PQ
=> HE là đường trung bình tam giác MPQ
=> HE // MP (2)
Từ (1) và (2) => IF // HE
Chứng minh tương tự ta được EI // HF
Suy ra tứ giác IFHE là hình bình hành

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận