Square root
VBT
Calculator
magnet

Pés M

29 tháng 10 2022 22:04

câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P,Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng : a/ Tứ giác MNPQ là hình bình hành b/ Các đường thẳng AC, BD, MP, NQ cắt nhau tại một điểm.

Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P,Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng :

 a/ Tứ giác MNPQ là hình bình hành

 b/ Các đường thẳng AC, BD, MP, NQ cắt nhau tại một điểm.


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 16:17

Được xác nhận

a) Có MN là đường trung bình tam giác ABC PQ là đường trung bình tam ADC Nên MN = PQ = AC/2 và MN // PQ // AC b) Gọi O là giao điểm của AC và BD Nên O là trung điểm AC M là trung điểm AB (3) MO // BC ,MP//BC SUY RA OP//BC => M,O,P THẲNG HÀNG(1) O LÀ TRUNG ĐIỂM AC, Q LÀ TRUNG ĐIỂM AD => OQ //CD, CHỨNG MINH TƯƠNG TỰ : ON//CD SUY RA O,Q,N THẲNG HÀNG(2) TỪ 1 VÀ 2 SUY RA MP CẮT NQ TẠI O (4) Từ 3,4 suy ra AC,BD,MP,NQ cắt nhau tại một điểm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)