Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi N

15 tháng 12 2019 13:29

câu hỏi

cho hổn hợp gồm hai kim loại zn và fe vào dung dịch h2so4 loãng vừa đủ thì thu được 0,672 lít khí h2 (dktc) .cũng lượng hổn hợp trên cho tác dụng với hno3 đặc nguội thì thu được 0.448 lít khí no2 a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu b) cho 100ml dung dịch hno3 trên 100ml dung dịch naoh 0,2 M .tính pH của dung dịch sau phản ứng


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 10:21

a) n(H2)=0,672/22,4=0,03(mol) n(NO2)=0,448/22,4=0,02(mol) Zn+ H2SO4 —> ZnSO4 + H2 a —> a Fe+ H2SO4 —> FeSO4 + H2 b —> b n(H2)=a+b=0,03(1) Fe bị thụ động hoá với HNO3 đặc nguội—> chỉ Zn phản ứng Zn+ 4HNO3 —> Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O a —> 4a —> 2a —> 2a=0,02–> a=0,01(2) Từ (1)&(2)—> b= 0,02 m(Zn)=0,01.65=0,65(g) m(Fe)=0,02.56=1,12(g) b) n(HNO3)=4a=4.0,01=0,04(mol) n(NaOH)=0,1.0,2=0,02(mol) NaOH+ HNO3—> NaNO3+H2O bđ 0,02 0,04 pư 0,02 —> 0,02 sau 0 0,02 V(sau)=0,1+0,1=0,2(l) [H+]=n/V=0,02/0,2= 0,1 pH=-lg(0,1)=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 100ml dd HCL 0,05M với 400ml dd NAOH 0,025M thu được dung dịch X. Tính pH của X?

4

Lihat jawaban (2)