Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

11 tháng 5 2022 12:32

câu hỏi

cho hàm số y=x²-1/x-1 , khi x#1 m-2 , khi x=1 tìm m để hàm số f(x) liên tục trên R


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

13 tháng 8 2022 13:17

Được xác nhận

Xin chào em Mai T Đây là một bài tập thuộc Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận