Square root
VBT
Calculator
magnet

Vtam V

06 tháng 6 2023 22:34

câu hỏi

Cho hàm số y = mx + 3m + 2 . Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua O(0;0).

Cho hàm số

y = mx + 3m + 2

. Tìm giá trị của
m
để đồ thị hàm số đi qua
O(0;0).


5

2


Thúy H

07 tháng 6 2023 14:39

<p>Vì để đồ thị đi qua 0(0,0) thì thay x=0 , y=0 ta đc :</p><p>m.0+3m+2=0</p><p>&lt;=&gt;m=-2/3</p><p>Vậy để m=-2/3 thì đồ thị đia qua tọa độ 0(0,0)</p>

Vì để đồ thị đi qua 0(0,0) thì thay x=0 , y=0 ta đc :

m.0+3m+2=0

<=>m=-2/3

Vậy để m=-2/3 thì đồ thị đia qua tọa độ 0(0,0)

Nguyễn T

07 tháng 6 2023 21:04

<p>đồ thị &nbsp;hàm số y = mx + 3m + 2 đi qua O(0,0)</p><p>&lt;=&gt; x = 0,y = 0&nbsp;</p><p>T có: m.0 + 3m + 2 = 0</p><p>&lt;=&gt; 3m + 2 = 0</p><p>&lt;=&gt; 3m = −2</p><p>&lt;=&gt;m = − 2/3</p><p>Vậy m = −2/3 thì đồ thị hàm số &nbsp;y = mx + 3m + 2 đi qua tọa độ O(0,0)</p>

đồ thị  hàm số y = mx + 3m + 2 đi qua O(0,0)

<=> x = 0,y = 0 

T có: m.0 + 3m + 2 = 0

<=> 3m + 2 = 0

<=> 3m = −2

<=>m = − 2/3

Vậy m = −2/3 thì đồ thị hàm số  y = mx + 3m + 2 đi qua tọa độ O(0,0)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận