Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

29 tháng 12 2019 10:13

câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) =x^2+1 tính f(-1) f(căn bậc 2)


0

1


Sagittarius S

01 tháng 1 2020 05:43

f(-1)= (-1)^2+1=1+1=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh: d) x:22/3=41/3

2

Được xác nhận