Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu Đ

28 tháng 6 2022 03:47

câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x (x + 2)² (x-5) tất cả mũ 3 hàm số g(x)=fx.( 10 - 5x )đồng biến trên khoảng nào dưới đây


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 06:48

Được xác nhận

Xin chào em Thu Đ Đây là một bài tập thuộc Chương Đạo hàm Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận