Square root
VBT
Calculator
magnet

Hong T

28 tháng 12 2019 03:40

câu hỏi

cho hàm số y=f(5)=6x+4


0

1


TràMy L

28 tháng 12 2019 07:43

y=f(5)= 6×5+4=30+4=34

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận