Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

31 tháng 12 2022 12:22

câu hỏi

Cho em câu trả lời nhé

Cho em câu trả lời nhé

alt

5

2


Drima W

01 tháng 1 2023 17:53

<p>456 x (23+76+1)&nbsp;</p><p>= 456 x 100&nbsp;</p><p>= 45600</p><p>-------------------------</p><p>Giải thích:<br>456 x 23 + 456 x 76 + <strong>456</strong></p><p>= 456 x 23 + 456 x 76 + <strong>456 x 1 </strong>(456 x 1 = 456)</p><p>[ta nhân tử chung(456 chung)]</p><p>=&gt; 456 x (23+76+1)</p>

456 x (23+76+1) 

= 456 x 100 

= 45600

-------------------------

Giải thích:
456 x 23 + 456 x 76 + 456

= 456 x 23 + 456 x 76 + 456 x 1 (456 x 1 = 456)

[ta nhân tử chung(456 chung)]

=> 456 x (23+76+1)

Hồng P

02 tháng 1 2023 13:21

<p>456×23+456×76+456</p><p>=456×( 76 + 23 +1)</p><p>=456×100</p><p>=45600 nha bạn</p>

456×23+456×76+456

=456×( 76 + 23 +1)

=456×100

=45600 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

623 + 322

12

Lihat jawaban (2)