Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

29 tháng 6 2021 08:51

câu hỏi

cho dãy số 2,4,6,8,10......2468 (a) có số hạng là (b) có chữ số là


9

1


Nguyễn

08 tháng 7 2021 03:40

(a) (2468-2):2+1=1234 số (b) 2-10 có: (10-2):2+1x1=5 12-98:88 100-998:(998-100):2+1x3=1350 1000-2468:(2468-1000):2+1x4=735x3=2200 2200+1350+88+5=3550+93=3643 (a) 1234 (b) 3643

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)