Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai A

07 tháng 12 2019 13:53

câu hỏi

cho dãy số:1;2;3;.....;2016;2017,thực hiện tính tổng dãy số trên.


0

2


Bùi T

08 tháng 12 2019 04:42

số số hạng: (2017-1):1=2016(SH) Tổng: (2017+1):1×2016=4068288

Võ T

12 tháng 12 2019 15:28

số số hạng của các số trên là : ( 2017-1 ) : 1 + 1 = 2017 ( số hạng ) tổng của các số trên là : 2017 . ( 2017+1 ) : 2 =2035153

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy tắc dấu ngoặc

16

Lihat jawaban (2)