Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh T

13 tháng 10 2020 19:18

câu hỏi

cho (d) y=ax+b. Tìm a, b biết a> (d) qua A(3,-2) và song song với (d1)y =-x+1 b> (d) qua A(1,4) và vuông góc với (d2) y= -2+5


2

1


Châu B

09 tháng 12 2020 15:01

thay A vào (d) song song a=a' , b khác b' vuông góc a.a' =-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận