Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

24 tháng 2 2020 14:15

câu hỏi

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 1 1.If I (study) ,I ( pass) the exams 2.If the sun ( shine) ,we ( walk). into town 3.If he (have). a temperature ,he ( see). the doctor 4.If my firends ( come). ,I (be). very happy 5. If she (earn). a lot of money,she ( fly). to New York 6.If we ( fravel). to Hanoi ,we ( visit). the museums 7. If you ( wear). sandals in the mountains ,you ( slip). on the rocks 8.If Giang ( forget). ger homework ,the teacher ( give). her a low mark 9.If they ( go). to the disco ,the ( listen) to loud music 10.If you ( wait). a minute ,I ( ask). my parents


1

1


Thuy L

25 tháng 2 2020 05:34

1 study- will pass 2 shines- will walk 3 has - will see 4 come- will be 5 earns- will fly 6 travel - will visit 7 wear- will slip 8 forgets - will give 9 go- will listen 10 wait- will ask

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phần grammar unit 5 mình ko hiểu

1

Lihat jawaban (2)