Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ H

18 tháng 10 2020 03:04

câu hỏi

cho dẫn từ từ 11,2 lít khí co₂ (đktc) vào dd NaOH 8% giả sử sản phẩm chỉ thu được muối Na₂Co₃ a) viết phương trình phản ứng xảy ra b) tính khối lượng dd NaOH phản ứng c) C% đ muối thu được sau phản ứng


3

1


Mỹ H

18 tháng 10 2020 03:04

làm sao á m.n

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận