Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên K

08 tháng 1 2020 12:54

câu hỏi

cho cấp số nhân, q thuộc (0,1) U1 + U3=3 U1^2 + U3^2 = 5 tính S25


12

1


T. Lê

14 tháng 1 2020 03:40

u1+u3=3 (u1+u3)^2-2u1.u3=5 u1+u3=3 u1.u3=2 u1=2 u3=1 (Vì q thuộc (0;1) nên đây là cấp số nhân lùi vô hạn. Suy ra u3<u1) Ta có u3=u1.q^2 => q=(căn2)/2 Khi đó S25=u1.(1-q^25):(1-q)=~6,827

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai giúp mk tính đạo hàm của hàm số y= sin^2(cos^2(tanx)) với ạ

2

Được xác nhận