Square root
VBT
Calculator
magnet

Tịch N

16 tháng 10 2022 12:59

câu hỏi

cho các tập hợp sau A=[1;6] B= (-∞; 3) C= { x∈R , 2x+ 4≥0}. tìm m+4 ∉ B

cho các tập hợp sau A=[1;6] B= (-∞; 3) C= { x∈R , 2x+ 4≥0}. tìm m+4 ∉ B


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 13:16

Được xác nhận

<p>Xin chào Tịnh N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 10.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Để m+4∉B</p><p>=&gt;m+4≥3</p><p>=&gt;m≥-1</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Tịnh N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 10.

Lời giải chi tiết:

Để m+4∉B

=>m+4≥3

=>m≥-1

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận