Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

27 tháng 10 2020 09:34

câu hỏi

cho các chấtC2H5OH(1),CH3COOH(2),HCOOCH3(3)thứ tự nhiệt độ sôi là A (1) ,(2), (3) B (3), (1) ,(2) C (2) ,(1), (3) D (3) , (2) ,(1)


7

1


Phạm T

28 tháng 10 2020 15:44

Tăng dần:3 1 2 Giảm dần:2 1 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cộng hóa trị của Cacbon trong CH4 là:

12

Được xác nhận