Square root
VBT
Calculator
magnet

Hien Q

10 tháng 10 2022 23:21

câu hỏi

Cho các đa thức : A=(x-6) 2 +2022. B= 1-|x-2y|. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P=A-B+1

Cho các đa thức : A=(x-6)2 +2022.     B= 1-|x-2y|. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :  P=A-B+1


22

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 03:45

Được xác nhận

<p>&nbsp;Xin chào em Hien Q</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;dưới hình</p><h1>&nbsp;</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p><p>&nbsp;</p>

 Xin chào em Hien Q

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9

Bài giải chi tiết :  dưới hình

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

 

alt

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 03:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hien Q</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương Bất phương trình</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>P=A–B+1</p><p>&nbsp; &nbsp;=(x–6)<sup>2</sup>+2022–1+|x–2y|+1</p><p>&nbsp; &nbsp;=(x–6)<sup>2</sup>+|x–2y|+2022</p><p>Ta thấy (x–6)<sup>2</sup>≥0 với mọi x và |x–2y|≥0 với mọi x, y</p><p>Nên ta có: (x–6)<sup>2</sup>+|x–2y|+2022≥2022 với mọi x, y</p><p>Dấu bằng xảy ra khi: (x–6)<sup>2</sup>=0 và |x–2y|=0 hay x=6 và y=3</p><p>Vậy Giá trị nhỏ nhất của P là 2022 khi x=6 và y=3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hien Q

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương Bất phương trình

Câu trả lời chi tiết như sau:

P=A–B+1

   =(x–6)2+2022–1+|x–2y|+1

   =(x–6)2+|x–2y|+2022

Ta thấy (x–6)2≥0 với mọi x và |x–2y|≥0 với mọi x, y

Nên ta có: (x–6)2+|x–2y|+2022≥2022 với mọi x, y

Dấu bằng xảy ra khi: (x–6)2=0 và |x–2y|=0 hay x=6 và y=3

Vậy Giá trị nhỏ nhất của P là 2022 khi x=6 và y=3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận