Square root
VBT
Calculator
magnet

Thẩm H

23 tháng 12 2019 13:16

câu hỏi

cho biểu thức:3×25+30÷5+4 hãy điền dấu ngoặc đơn thích hợp để biểu thức có giá trị là a) 37; b)25


0

2


Phạm N

26 tháng 12 2019 13:52

ẻ6iijg

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:25

a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)