Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonq L

31 tháng 10 2022 13:11

câu hỏi

Cho biết ý nghĩa của mõi công thức hóa học sau: a. Bari sunfat (BaSo4) b.Kẽm nitrat ( Zn(No3)2) c.Natri sunfat ( Na2SO4) d.Axit sunfuric ( H2SO4)

Cho biết ý nghĩa của mõi công thức hóa học sau:
a. Bari sunfat (BaSo4)

b.Kẽm nitrat ( Zn(No3)2)

c.Natri sunfat ( Na2SO4)

d.Axit sunfuric ( H2SO4)

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:59

Được xác nhận

a. Bari sunfat (BaSo4) → Được tạo nên từ bởi 3 NTHH là:Ba,S,O → Có 1 nguyên tử Ba,1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O b.Kẽm nitrat ( Zn(No3)2) → Được tạo nên từ bởi 3 NTHH là Zn, N,O → Có 1 nguyên tử Zn , 2 nguyên tử N, 6 nguyên tử O c.Natri sunfat ( Na2SO4) → Được tạo nên từ bởi 3 NTHH là:Na,S,O → Có 2 nguyên tử Na,1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O d.Axit sunfuric ( H2SO4) → Được tạo nên từ bởi 3 NTHH là:H,S,O → Có 2 nguyên tử H,1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận