Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

21 tháng 9 2021 03:04

câu hỏi

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.


8

1

Được xác nhận

P. Nguyen

21 tháng 9 2021 08:07

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: natri hidroxit (NaOH), khí cacbonic (CO2), khí sunfurơ (SO2), sắt (III) oxit (Fe2O3), muối ăn (NaCl), axit clohidric (HCl), axit photphoric (H3PO4), kali cacbonat(K2CO3), canxi sunfat (CaSO4), nhôm hidroxit (Al(OH)3), natri photphat (Na3PO4), sắt (III) hidroxit (Fe(OH)3), natri hidrosunfat (NaHSO4), canxi hidrocacbonat (Ca(HCO3)2), natri đihidrophotphat (NaH2PO4), magie photphat (Mg3(PO4)2), kẽm nitrat (KNO3). -- > Muốn viết được công thức hóa học của các hợp chất em cần xem lại cách gọi tên của các loại hợp chất axit, bazơ, muối, oxit + Axit: gồm một hay nhiều nguyên từ H liên kết với gốc axit VD: HCl, H3PO4 + Bazơ: gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH VD: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 + Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi VD: CO2, SO2 + Muối: gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit VD: NaCl, K2CO3, CaSO4, Na3PO4, NaHSO4, Ca(HCO3)2, NaH2PO4, Mg3(PO4)2, KNO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lập PTHH cho các chuyển hóa sau: a)kali pemangarat -> b) lưu huỳnh đi oxit+bari oxit -> c)kẽm axit + axit Clohidrit -> d)magiê + oxit -> e)kẽm + đồng sunfa -> f)natri hidroxit + axit sufuric -> g)canxi hidroxit + cacbonđioxit- >

17

Lihat jawaban (11)