Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt H

04 tháng 12 2019 12:41

câu hỏi

cho biết 5 người làm cỏ trên một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người với (cùng năng suất như thế ) làm có cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?


1

3


Cao T

06 tháng 12 2019 01:35

5 người : 8 giờ 8 người:? giờ GIẢI gọi số giờ để 8 ng làm xg cánh đồng là x ( x >0) Vì năng suất của mỗi ng là như nhau nên số ng và số giờ là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch vs nhau , ta có : 5/8=x/8 => x = 5.8/8 => x = 40/8= 5 => x = 5 giờ vậy 8 người lm cỏ xg cánh đồng hết 5 giờ

Yến N

08 tháng 12 2019 07:21

Gọi x1, x2 lần lượt là số người làm cỏ Gọi y1, y2 lần lượt là thời gian làm cỏ 1 cánh đồng Vì cùng năng suất nên số người và thời gian làm cỏ là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch Ta có : x1/x2=y2/y1 hay 5/8=y2/8 suy ra: y2=5*8/8=5 vậy 8 người làm cỏ 1canh đồng hết 5h

Quang C

09 tháng 12 2019 13:40

Vì năng suất của mỗi người là như nhau nên số người tỉ lệ nghịch vs số giờ. Gọi x là số giờ mà 8 người làm xong cỏ Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 5/8=x/8=>x=5×8÷8=5 Vậy 5 giờ thì 8ng làm xong

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thu gọn đa thức sau, chỉ ra bậc. hệ số cao nhất, hệ số tự do. C=x^(2)−5x+7+7x+6x−5x^(2)

1

Được xác nhận

Tung xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nẫu nhiên 50 lần có thể xảy ra sự kiện : mặt số 1 : 10 mặt số 2 : 8 mặt số 3 : 20 mặt số 4 : 12 em hãy tính" xác suất sự kiện mặt 4 xuất hiện sau 50 lần tung ngẫu nhiên "

13

Lihat jawaban (2)