Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

23 tháng 12 2019 02:37

câu hỏi

cho ABCD có (2;-3),B(3;-1) C(4;-2) tìm toạ độ Trung điểm của AC tìm toạ độ trọng tâm của tam giác ABC


0

1


Nguyễn N

24 tháng 12 2019 12:06

( 2; -3 ) là tọa độ điểm nào vậy bạn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận