Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 15:02

câu hỏi

Cho △ABC có: AB=3,12cm,AC=4,8cm,BC=6,5cm. b) Biết đường cao AH=2,2cm. Tính diện tích △ABC.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài tam giác cân</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>Diện tích △ABC: 1/2.AH.BC=1/2 . 2,2 . 6,5=7,15cm<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài tam giác cân

Bài giải chi tiết 

Diện tích △ABC: 1/2.AH.BC=1/2 . 2,2 . 6,5=7,15cm2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận