Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên Â

01 tháng 4 2021 01:28

câu hỏi

Cho a<b<c là các số nguyên dương thỏa mãn 3b-2c khác 0. tìm tất cả các bộ số a;b;c thuộc (0;10] để


5

1


T. Minh

02 tháng 4 2021 01:34

Em xem lại câu hỏi nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)

14

Được xác nhận