Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

21 tháng 12 2022 11:57

câu hỏi

Cho a,b là hai số nguyên âm, khẳng định nào sau đây là đúng? A. a⋅b>0. B. a⋅b<0.C. a+b>0.D. a+b∈N.


3

1


Nguyễn P

21 tháng 12 2022 13:01

<p>B.a,b&lt;0</p>

B.a,b<0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận