Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương M

13 tháng 3 2023 12:42

câu hỏi

cho a,b,c đôi một khác nhau và thỏa mãn a+b/c=b+c/ac+a/b tính giá trị biểu thức P=(1+a/b)(1+b/c)(1+c/a)


7

1


Nguyễn G

14 tháng 3 2023 05:25

<p>a----&amp;_(0)</p>

a----&_(0)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận