Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim D

05 tháng 1 2020 15:58

câu hỏi

cho a,b,c,d thỏa mãn a+b=c+d;a^2+b^2=c^2+d^2 . chứng minh rằng a^2013+b^2013=c^2013+d^2013


0

1


Nguyễn T

06 tháng 1 2020 12:36

a+b=c+d => (a+b)^2=(c+d) ^2 => a^2+2ab+b^2=c^2+2cd+d^2 mà a^2+b^2=c^2+d^2 => 2ab=2cd => a^2-2ab+b^2=c^2-2cd+d^2 => (a-b)^2 =(c-d) ^2 Ta xét các trường hợp TH1: a-b=c-d mà a+b=c+d => a-b+a+b=c-d+c+D => 2a=2c => a=c => b=d => a^2013+b^2013=c^2013+d^2013 TH2 a-b=d-c mà a+b=c+d => a-b+a+b=d-c+d+c => 2a= 2d => a=d => b=c => a^2013+b^2013=c^2013+d^2013 vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn học tốt 7 đẳng thức đáng nhớ phải làm sao để dể hiểu ???

0

Lihat jawaban (1)