Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng H

08 tháng 12 2022 14:42

câu hỏi

Cho a,b,c > 0 thoả mãn a 2 +b 2 +c 2 = 1. Chứng minh 1/√a 2 +1 +1/b 2 +1 +1/c 2 +1 ≤ 9/2(a+b+c)

Cho a,b,c > 0 thoả mãn a2+b2+c2 = 1. Chứng minh 1/√a2+1 +1/b2+1 +1/c2+1  ≤ 9/2(a+b+c)


13

1


Lê M

08 tháng 12 2022 14:45

<p>Oh my gosh oh my goodness oh my oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh&nbsp;</p>

Oh my gosh oh my goodness oh my oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh oh my goodness oh my gosh 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trứng có chất khoáng không

4

Lihat jawaban (1)

Tính một cách hợp lí: f) (−2020)−2018−2016−…−2008

6

Được xác nhận