Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 12 2022 08:59

câu hỏi

cho a-5b chia hết cho 17 chứng minh 10a chia hết cho 17

cho a-5b chia hết cho 17 chứng minh 10a chia hết cho 17

     

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

09 tháng 12 2022 11:20

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>&nbsp;10a+b-10 x(a-5b)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=10a+b-(10a-50b)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=10a+b-10a+50b</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=51b</p><p>Với b là số tự&nbsp;nhiên thì 51b chia hết cho 17</p><p>&nbsp; &nbsp;=&gt; 10a+b-10 x(a-5b) chia hết cho 17</p><p>Mà a-5b chia hết cho 17 và ƯCLN(10,17)=1&nbsp;</p><p>=&gt; 10 x(a-5b) chia hết cho 17</p><p>=&gt;10a+b chia hết cho 17&nbsp;<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn T, 

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
 10a+b-10 x(a-5b)

         =10a+b-(10a-50b)

         =10a+b-10a+50b

         =51b

Với b là số tự nhiên thì 51b chia hết cho 17

   => 10a+b-10 x(a-5b) chia hết cho 17

Mà a-5b chia hết cho 17 và ƯCLN(10,17)=1 

=> 10 x(a-5b) chia hết cho 17

=>10a+b chia hết cho 17 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận