Square root
VBT
Calculator
magnet

Moon C

30 tháng 8 2020 12:24

câu hỏi

Cho A=1/3+2/3^2+3/3^3+...+100/3^100 Chứng tỏ rằng: A<¾


13

2


Bánh H

02 tháng 9 2020 12:37

=>3A=1+2/3+3/3^2+4/3^3+...+100/3^99 =>3A-A=1+(2/3-1/3)+(3/3^2-2/3^2)+(4/3^3-3/3^3)+...+(100/3^99-99/3^99)-100/3^100 2A=1+(1/3+1/3^2+1/3^3+...+1/3^99)-100/3^100 Đặt B=1/3+1/3^2+1/3^3+...+1/3^99 3B=1+1/3+1/3^2+...+1/3^98 2B=1-1/3^98=>(1-1/3^98):2 Thay vào 2A=>2A=1+1/2-1/3^98:2-100/3^100<1+1/2=3/2 =>A<3/4 Vậy A<3/4

Bánh H

02 tháng 9 2020 12:37

Tích cho mình nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận