Square root
VBT
Calculator
magnet

Cáy S

15 tháng 4 2021 08:59

câu hỏi

cho 7,8 hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ,dư . khi phản ứng thu được 8,96l điều kiện tiêu chuẩn


10

1


Nguyễn T

18 tháng 4 2021 03:54

Mg + H2SO4 ---> MgSO4 +H2 x ---> x 2Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 +3H2 x ---> 3y nH2= V/22,4= 8,96/22,4= 0,4 mol lập hpt: 24x + 27y= 7,8 (1) x+3y= 0,4 (2) Từ (1),(2) => x= 0,28, y=0,04 sau đó tính theo yêu cầu của đề dựa vào x,y

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 29,25 gam kim loại X chưa biết hóa trị tác dụng với 150 gam dung dịch HCL C% thu được dung dịch Y và 10,08 lít H2 ở đktc. a/Xác định kim loại X b/ tính giá trị C% c/tính khối lượng muối trong dung dịch Y

5

Lihat jawaban (1)