Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương H

21 tháng 2 2020 06:18

câu hỏi

cho 5,6 (g) CaO tác dụng hết với 200ml dung dịch HCL a, viết pt b, tính CM (HCL) cần dùng C, tính khối lượng muối thu đc


0

1


P. Nguyen

22 tháng 2 2020 08:59

a) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O b) Đổi 200ml = 0,2 (l) n(CaO) = m/M = 5,6/(40+16) = 0,1 (mol) Từ phương trình hóa học: n(HCl) = 2n(CaO) = 2.0,1 = 0,2 (mol) C(HCl) = n/V = 0,2/0,2 = 1M c) Từ phương trình hóa học: n(CaCl2) = n(CaO) = 0,1 (mol) → m(CaCl2) = n.M = 0,1 . (40+35,5.2) = 11,1 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen

2

Lihat jawaban (1)