Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo C

27 tháng 11 2019 11:28

câu hỏi

cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 400ml dung dịch H2SO4. sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít H2 và dùng dịch X thêm dung dịch BaCl2 cho đến dư vào dung dịch X thủ được m gam kết tủa a) viết phương trình hoá học b) tính V, m?


0

1


Son T

28 tháng 11 2019 15:17

2al+3h2so4 =>al2(so4)3+3h2 nAl = 5.4÷27 = 0.2mol vh2= 0.2×3÷2×22.4=6.72l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu

4

Lihat jawaban (2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.

0

Được xác nhận