Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

02 tháng 2 2020 03:26

câu hỏi

Cho 3.72 gam hỗn hợp gồm al và al2o3 tan vừa đủ trong 131 gam dung dịch HCl, thu được 3,36 lít khí A tính thành phần phần trăm theo khối lượng của al2o3 B. tính nồng độ phần trăm dung dịch HCL cần dùng


0

1


H. Thu

03 tháng 2 2020 09:21

n_(H_2 ) = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 0,1 0,3 0,15 Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O 0,01 0,06 nAl = 2/3 n_(H_2 ) = 0,1 mol => mAl = 0,1 . 27 = 2,7 (g) => m_(〖Al〗_2 O_3 ) = mhh – mAl = 3,72 – 2,7 = 1,02 (g) => n_(〖Al〗_2 O_3 ) = 1,02/102 = 0,01 (mol) => % m_(〖Al〗_2 O_3 ) = 1,02/3,72 . 100% = 27,42% ∑▒n_HCl = 2〖 n〗_(H_2 ) + 6 n_(〖Al〗_2 O_3 ) = 0,36 (mol) => C% (HCl) = (0,36 .36,5)/131 . 100% = 10,03%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một dd là hỗn hợp các muoiy NaCl, NaBr, NaI. sau khi làm khô 20ml đ này thì được 1,732g chất rắn lấy 20ml dd muối pứ với Br dư rồi làm bậy hơi thu đc 1,685g chất rắn khan dư gồm các muối sau đó cho Cl dư td với 120ml dd trên đầu khi bay hơi thu đc 1,4625g rắn khan chỉ chứa muối. tính nồng độ Cm của từng muối trong dd ( bít các pứ xẩy ra hoàn toàn )

0

Lihat jawaban (1)