Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư N

30 tháng 10 2019 12:23

câu hỏi

Cho 2 khí A và B có công thức lần lượt là NxOy và NyOx. Biết tỉ khối A so với H2 bằng 22, tỉ khối B so với A = 1,045. Tìm khối lượng mol của A và B. Xác định công thức phân tử của A và B.


1

1


Thanh B

03 tháng 11 2019 02:11

CT (A): NxOy CT (B): NyOx dA/H2=22 dB/A=1,045 MA=? MB=? CT phân tử của A và B? Giải: Ta có: MA = dA/H2 × MH2 = 22×2 = 44 ( g/mol ) MB = dB/MA = 1.045 × 44 = 46 ( g/mol ) CTTQ (A): NxOy = 44 <=> 14x + 16y = 44 + Nếu x=1 => 14.1 + 16y = 44 16y = 44 - 14 = 30 => y = 30÷16 = 1.875 ( Ko hợp lí ) + Nếu x=2 => 14×2 +16y = 44 16y = 44 - ( 14×2 ) 16y = 16 => y = 1 Vậy x=2 , y=1 CTĐ (A): N2O => CTHH (B): NO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 5 lít N2 với 20 lit H2 rồi nung nóng một thời gian có chất xúc tác phù hợp sau đó đưa về nhiệt độ áp suất thu được 24 lít hh khí. a) Tính thể tích NH3 sinh ra. b) Tính hiệu suất pứ tổng hợp NH3.

8

Lihat jawaban (1)