Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

05 tháng 6 2020 12:23

câu hỏi

cho 2,16 gam Kim loại R tác dụng với khí clo dư thu được 8,55g muối


1

1


P. Liên

07 tháng 6 2020 08:42

R + n/2 Cl2 -> RCln Tính tỉ lệ R/(R+35,5n) = 2,16/8,55 R = 9n Biện luận ra n=3, R = 27 là Al

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận