Square root
VBT
Calculator
magnet

Lợi T

15 tháng 11 2019 04:11

câu hỏi

cho 1ml chất rắn CaCO3 vào dd HCL. viết phương trình và hiện tượng


1

1


Phạm T

18 tháng 11 2019 15:34

CaCO3+2HCl----->CaCl2+H2O+CO2 . Sau phản ứng có khí không màu thoát ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

HCl + Na2O ->

16

Được xác nhận