Square root
VBT
Calculator
magnet

Fan S

10 tháng 6 2020 10:47

câu hỏi

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp


0

1


H. Thu

12 tháng 6 2020 07:36

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O a a C2H5COOH + NaOH  C2H5COONa + H2O b b 60a + 74b = 19,4 a + b = 0,3 => a = 0,2 và b = 0,1 %m(CH3COOH) = [(0,2.60)/19,4].100% = 61,86% %m(C2H5COOH) = 100 - 61,86 = 38,14%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4

2

dựa vào hóa trị của nguyên tử,cho biết công thức hóa học nào đúng,công thức hóa học nào sai :MgCl, K20,CaO,HO,NaCl2,CaCl,HgCl3.và sửa lại

6

Được xác nhận