Square root
VBT
Calculator
magnet

Dat P

14 tháng 11 2019 02:03

câu hỏi

cho 16,2 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu phản ứng với dung dịch NO3 dư thu được 4,48 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn a) viết phản ứng b) tính % kim loại mỗi kim loại trong hỗn hợp


0

1


Thu N

08 tháng 12 2019 14:41

Fe. +4HNO3---->Fe(NO3)3+NO+2H2O x=0.075mol. xmol 3Cu+8HNO3----->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O y=0.1875mol. 2/3ymol nNo=V/22.4=0.2mol ( lập hệ) 56x+64y=16.2g x+2/3y=0.2mol =>x=0.075mol y= 0.1875mol mFe= n*M= 4.2g =>%Fe=mFe/mhh*100~=26% =>%Cu=100-26=74% ( Theo mình là làm như vậy không biết đúng hông nữa !!?)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày phương pháp hóa học các lọ mất nhãn đựng riêng rẽ các chất sau: pentan, pent-2-en, pent-1-in

2

Lihat jawaban (1)